O seminářích

Zajišťování úkolů v prevenci rizik

Bezpečnost pracovního prostředí je základním kamenem úspěšné firmy. Přijďte na náš seminář o zajišťování úkolů v prevenci rizik a získejte praktické nástroje pro minimalizaci rizik ve vaší firmě. Naučíte se identifikovat rizika, vytvářet plány prevence a zavádět účinná opatření od našich odborníků, kteří vám představí nejlepší postupy a příklady dobré praxe. Přijďte a udělejte svou firmu bezpečnější a úspěšnější!"

 
Seminář je určen pro:

 • vedoucí zaměstnance
 • začínající kolegy z oboru BOZP
 • zaměstnavatele, kteří chtějí vědět, co vše obsahuje BOZP
 • zaměstnavatele firem do 25 zaměstnanců viz. §9 Z. 309/2006 Sb.


První přednáška - Odpovědnost za řízení BOZP na jednotlivých stupních řízení ve firmě - zaměstnavatel, bezpečák, vedoucí zaměstnanec, zaměstnanec. Práva a povinnosti na jednotlivých úrovních řízení.  Firmy s externím bezpečákem budou vědět, co mají po bezpečákovi chtít. V praxi jsou případy, kdy nedostatečná komunikace mezi firmou a externím bezpečákem vede k opomenutí některých povinností. U vlastního bezpečáka zase firmy často neumí nadefinovat jeho pracovní náplň a odpovědnost. Bezpečák potom dělá to, co by ani dělat neměl. Nebo přesně naopak. Nedělá to, co by dělat měl. 

Druhá přednáška - Podrobný rozbor jednotlivých právních předpisů upravující otázky BOZP. Jejich význam a důležitost. Od všeobecné legislativy až k interním dokumentům a směrnicím. 

Třetí přednáška -  Výběr správných OOPP na základě vyhodnocení rizik. Je to velmi důležité pro ochranu zaměstnanců a náklady, které firmy musí vynaložit na jejich pořízení, jsou velmi vysoké. Špatný výběr (nebo dokonce nepoužití OOPP) je častým zdrojem pracovního úrazu.

Čtvrtá přednáškaKontroly zajištění BOZP ve firmách. Jak se připravit na kontrolu, její průběh a nejčastější zjištěné nedostatky. Příklady správné a špatné praxe atd.Pohled kontrolních orgánů na nedostatky v pracovních úrazech. A to nejen jejich příčiny, ale i chyby v šetření a dokumentaci těchto úrazů .

Akademie OOPP - vše o OOPP 

 • Úvod do lokální legislativy související s oblastí OOPP
 • Uvádění výrobků na trh
 • Prohlášení o shodě
 • Rozdělení OOPP
 • Definice všeobecných pojmů
 • Volba OOPP
 • Lokální legislativa související s oblastí OOPP 
 • Požadavky na OOPP při jejich uvádění na trh  


Ochrana dýchacích orgánů:

Výběr OOPP pro ochranu dýchacích orgánů,

rizika ohrožující dýchací orgány,

zajišťování ochrany jednotlivými prostředky,

členění OOPP pro ochranu dýchacích orgánů,

využití harmonizovaných norem.


Ochrana zraku a obličeje:

Rizika ohrožující zrak a obličej,

názvy a terminologie,

ochranné brýle,

ochranné obličejové štíty,

normy.


Ochrana rukou:

Všeobecně,

rizika ohrožující ruce,

definice a názvy,

požadavky na ochranné rukavice,

normy.


Ochrana sluchu:

Všeobecně,

názvy a definice,

popis nejobvyklejších typů chráničů sluchu,

výběr chráničů sluchu,

požadavky na chrániče sluchu,

normy.


Ochrana hlavy:

Všeobecně,

ochranné přilby,

čepice,

šátky, síťky,

normy.


Ochrana těla - ochranné oděvy:

Všeobecně,

výběr ochranných oděvů,

všeobecné požadavky na ochranné oděvy,

ochranné oděvy proti mechanickým rizikům,

ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil,

ochranné oděvy proti teplu a ohni,

ochranné oděvy proti kapalným a plynnými chemikáliím,

ochranné oděvy s vysokou viditelností,

ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi,

normy.